Štúdium

Témy záverečných prác 2017-2021
Témy bakalárskych a diplomových prác v akademickom roku 2017/2018
Témy záverečných prác od akademického roku 2014/2015 pre učiteľstvo Bc. a Mgr.


Z dôvodu naplnenia úlohy Boloňskej dohody z roku 1999, ktorá stanovuje najmenej dvojstupňové kreditové štúdium na vysokých školách, boli akreditované dva samostatné, ale pritom nadväzujúce študijné programy (bakalársky a magisterský) pre Učiteľstvo akademických predmetov.

Učiteľstvo akademických predmetov v bakalárskom stupni vzdelávania integruje celú problematiku prípravy učiteľov. Štúdium učiteľstva je zamerané na zvládnutie poznatkov pedagogiky a psychológie a ich aktuálne využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese. Príprava učiteľov a štúdium učiteľstva nadväzuje na štúdium odborných predmetov, kde poznatky z pedagogiky majú poskytnúť všeobecné podnety pre metodickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť každého učiteľa. Všeobecné poznatky z pedagogiky a psychológie, získané v bakalárskom stupni vzdelávania, sú vo väzbe na odborný predmet konkretizované v didaktike vyučovacieho predmetu, ktorý vyučuje príslušná odborná katedra.

Pedagogika v rámci učiteľskej prípravy poskytuje poznatky z jej jednotlivých disciplín, ktoré na seba nadväzujú od všeobecných vedomostí ku konkrétnym. Postupuje sa od základov pedagogiky, cez metódy a stratégie rozvoja osobnosti dieťaťa, dejiny pedagogiky, teóriu výchovy a všeobecnú didaktiku. Študenti učiteľstva tak získavajú dokonalé poznatky o pedagogike ako vednej disciplíne, ktorá rieši podstatné otázky výchovy a vzdelávania a tieto poznatky sú uplatňované v rámci štúdia a počas priebežnej pedagogickej praxe.

Psychologické disciplíny v učiteľskom vzdelávaní zabezpečuje Katedra psychológie. Jednotlivé psychologické disciplíny doplňujú poznatky študentov o psychickom vývine a psychologických podmienkach výchovy a vzdelávania, čím sa utvárajú ucelené pedagogicko-psychologické poznatky a zručnosti pre prácu budúcich učiteľov. Učiteľská príprava bola a je realizovaná v nadväznosti štúdia jednotlivých odborných kombinácií, ktoré sú viazané na vyučovacie predmety na základných a stredných školách.
HARMONOGRAM ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete