Bakalárske štúdium

Učiteľský základ

pre bakalárske učiteľské kombinačné študijné programy FF UCM


Rady učiteľských kombinačných  študijných programov FF UCM:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu za učiteľský základ v učiteľských kombinačných študijných programoch FF UCM:

 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského základu v učiteľských kombinačných študijných programoch FF UCM:

 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesor
 • PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. -  funkčné miesto docenta
 • prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa a ciele vzdelávania – učiteľský základ

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:

 1. Kvalitne pripraviť absolventa kombinačného učiteľského študijného programu na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.


Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta:

Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

 1. vedomosti: absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo  skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
 2. zručnosti: absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese.
 3. profesijné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie -  identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka,  implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, efektívne spolupracovať s ďalšími odbornými pracovníkmi, stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 4. prenositeľné kompetencie: absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti,  organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom,  schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí.

Uplatniteľnosť absolventov Bc. stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.

Indikované ďalšie povolania:

 • pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov),
 • kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave


Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie


Z uvedeného hodnotenia absolventov vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo  vzdelávacích inštitúcií. 

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete