História vzniku

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ako samostatné vedecko-pedagogické pracovisko, pôsobí od 1. novembra 1998. Vznikla odčlenením, spolu s Katedrou psychológie, od vtedajšieho Ústavu sociálnej komunikácie s pracovným zameraním na pedagogickú prípravu študentov študijného odboru učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Od vzniku katedry až do roku 2004 bol jej vedúcim doc. PaedDr. Ján Danek, CSc. a od roku 2004 až po súčasnosť je vedúcou katedry doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Katedra pedagogiky v minulosti poskytovala odborné garancie a realizovala výučbu pedagogických disciplín v odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov a zabezpečovala prípravu učiteľov v spolupráci s katedrou psychológie a ostatnými katedrami, ktoré uskutočňovali výučbu v aprobačných disciplínach. Ucelené päťročné štúdium učiteľstva bolo zamerané na zvládnutie jednotlivých pedagogických disciplín a ich následné aktívne využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Príprava učiteľov a štúdium učiteľstva nadväzovala na štúdium odborných predmetov, kde poznatky z pedagogiky poskytovali všeobecné podnety pre metodickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť každého budúceho učiteľa. V súlade so študijným plánom tohto študijného odboru pracovníci katedry prednášali a viedli semináre zo základov pedagogiky, metód a stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa, dejín pedagogiky, teórie výchovy, všeobecnej didaktiky, pedagogickej komunikácie, špeciálnej pedagogiky, pedagogického výskumu, organizácie a riadenia školstva a manažovali pedagogickú prax študentov.

Dôležitú úlohu v rozvoji katedry v tomto období zohrali už okrem spomínaných vedúcich katedry aj jej ďalší členovia, medzi ktorých patrili prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., prof. PhDr. Jana Levická, CSc., prof. PhDr. Ludvík Vaniš, CSc., prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a Mgr. Blanka Čavajdová.

Už v začiatkoch existencie katedry sa jej pracovníci aktívne zúčastňovali na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, organizovali vedecké podujatia na pôde filozofickej fakulty a vydali rad publikácií z pomedzi ktorých spomenieme Úvod do pedagogiky (2000), Didaktika pre učiteľov základných a stredných škôl (2000), Spoločnosť a výchova charakteru (2000) a viaceré konferenčné zborníky.

Aktuality
V súvislosti s prijatými protipandemickými opatreniami sú konzultácie s vyučujúcimi možné výlučne na základe predchádzajúcej dohody prostredníctvom emailu.  
Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021


Uchádzači o Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 20...
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete