Magisterské štúdium

Učiteľský základ

pre magisterské učiteľské kombinačné študijné programy FF UCM


Rady učiteľských kombinačných  študijných programov FF UCM:

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu za učiteľský základ v učiteľských kombinačných študijných programoch FF UCM:

 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety učiteľského základu v učiteľských kombinačných študijných programoch FF UCM

 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesor
 • PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. -  funkčné miesto docenta
 • prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesora


Profil absolventa a ciele vzdelávania – učiteľský základ

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).


Profil absolventa magisterského stupňa vzdelávania:

Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností,hodnotových postojov a  osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

 1. Vedomosti –absolvent bude ovládať poznatkyo javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciácha poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií.Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať  poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety.
 2. Profesijné kompetencie v oblastiach:
  • Žiak – absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť  adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka.
  • Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou  jeho študijného programu,  bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
  • Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť sa s profesijnou rolou a školou.
 1. Prenositeľné kompetencie - absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí


Uplatniteľnosť absolventov Mgr. stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona  č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Indikované povolania:

 • učiteľ/ka aprobačného predmetu na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),
 • učiteľ/ka aprobačného predmetu  na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),
 • odborný/á pracovník/čka v oblasti doplňte aprobáciu vo výskumných inštitúciách SAV a na  vysokých  školách,
 • pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,
 • pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,
 • pracovník/čka školského úradu,
 • odborný/á referent/ka  vzdelávacích inštitúciách,
 • pracovník/čka v školských inšpekčných centrách.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave


Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka posudzovaná v týchto kategóriách:

 • Spokojnosť so štúdiom na FF UCM  v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%  skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále  skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.
 • Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%  v inom ako študovanom odbore.
 • Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -  v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,  53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní na ktoré ich pripravovalo štúdium.
 • Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -  v tejto kategórii je pozitívne, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.


Z uvedeného hodnotenia absolventov vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo  vzdelávacích inštitúcií. 

Aktuality
Prihlasovanie na štátnu skúšku
Výzva na prihlasovanie na Erazmus mobility pre rok 2024/2025
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra pedagogiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete