Denné štúdium

V dennom štúdiu ponúkame možnosť študovať bakalársky a magisterský stupeň štúdia v programe učiteľských kombináciách.

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Štúdium Dĺžka štúdia (rokov/sem.)
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov UAP SL-AJ
UAP SL-NJ
UAP SL-HI
UAP SL-RJ
UAP SL-VO
UAP HI-VO
UAP AJ-RJ
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6

Absolventi odboru učiteľstvo akademických predmetov v bakalárskom stupni majú mať dostatočné poznatky o úlohách školstva a výrazné vedomosti z jednotlivých pedagogických disciplín, ktoré vo vzájomnej nadväznosti ovplyvňujú kvalitu pedagóga. Poznatky z jednotlivých disciplín sú nedostatočné bez ich reálneho praktického uplatňovania, čo vo veľkej miere závisí aj od kvality pedagogickej praxe počas štúdia a osobnostných predpokladov študenta úspešne pracovať v oblasti výchovy a vzdelávania. Profil absolventa tohto odboru predpokladá aj schopnosť primeraného prístupu k deťom, rozvoj empatického myslenia a správania, pochopenie žiaka či študenta ako subjektu výchovno-vzdelávacieho procesu.

V celkovom súhrne profil absolventa učiteľského štúdia predstavuje nadväznosť odbornej, pedagogickej a osobnostnej kvality každého budúceho učiteľa. Znamená to dokonalé zvládnutie odboru, na ktorom bude absolvent bakalárskeho stupňa vzdelávania spolupracovať s odborným učiteľom ako asistent učiteľa. Absolvent bakalárskeho stupňa bude pôsobiť vo vyučovacom predmete podľa pokynov a usmernení učiteľa s plnou kvalifikáciou. Zároveň môže pôsobiť aj ako vedúci záujmových krúžkov, organizátor mimoškolskej výchovnej a vzdelávacej činnosti, prípadne ako koordinátor výchovy a vzdelávania medzi školou a ďalšími výchovno-vzdelávacími inštitúciami.

Magisterské štúdium

Študijný odbor Študijný program Štúdium Dĺžka štúdia (rokov/sem.)
1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov UAP SL-AJ
UAP SL-NJ
UAP SL-HI
UAP SL-RJ
UAP SL-VO
UAP HI-VO
UAP AJ-RJ
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4

V magisterskom stupni vzdelávania si študenti rozširujú všeobecné poznatky z pedagogiky a psychológie prostredníctvom vyučovacích predmetov špeciálna pedagogika, predmetová didaktika, pedagogický výskum, pedagogická a školská psychológia, organizácia a riadenie školstva, špeciálny seminár z pedagogiky, výchovné poradenstvo, práca triedneho učiteľa, metódy práce s problémovými žiakmi a pedagogická prax.Tieto disciplíny sú zamerané na konkrétny rozvoj pedagogicko-psychologických schopností a zručností študentov -budúcich učiteľov. Vzhľadom na potreby zvyšujúcej sa kvality učiteľskej prípravy a kladený dôraz na pedagogicko-psychologickú stránku učiteľa je magisterské štúdium ukončené štátnou skúškou z pedagogiky.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov sú spôsobili byť učiteľmi predmetov prislúchajúcej ich špecializácii na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ovládajú základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, sú oboznámení s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokážu narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokážu projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Majú taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. V celkovom súhrne profil absolventa učiteľského štúdia predstavuje nadväznosť odbornej, pedagogickej a osobnostnej kvality každého budúceho učiteľa. Znamená to dokonalé zvládnutie odboru, ktorý bude vyučovať vo forme vyučovacieho predmetu v škole, kvalitnú metodickú pripravenosť na základe zvládnutia teórie jednotlivých pedagogických disciplín a ich praktickej realizácie, využívanie poznatkov psychológie a skutočný záujem o činnosť učiteľa ako prejavu jeho identifikácie s týmto náročným povolaním.

Katedra pedagogiky zabezpečovala štúdium učiteľstva akademických predmetov v dvoch stupňoch do roku 2009, kedy v rámci komplexnej akreditácie stratila právo realizovať magisterské vzdelávanie v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov. V súčasnosti katedra pedagogiky zabezpečuje opäť prípravu učiteľov v dvoch stupňoch vzdelávania. V roku 2011 pre zvýšenie záujmu uchádzačov o štúdium a zabezpečenie línie učiteľského vzdelávania vypracovala katedra pedagogiky akreditačný magisterský spis, ktorý bol schválený v Akreditačnej komisii a FF UCM boli pridelené práva na realizáciu magisterského stupňa učiteľského vzdelávania. 

Aktuality
Mobilita Erasmus+
Uchádzači o Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/2021 sa môžu prihlasovať u katedrového koordinátora na katedre pedagogiky do 9.12. 2019.
Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2019
Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM, Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku, Filozofickou fakult...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra pedagogiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
Sociálne siete